مهندسین مشاور آبـاد در رشته‌های “ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری و خدمات شهری” و همچنین رشته‌های “ساختمانهای آموزشی ، بهداشتی درمانی ، ورزشی ، فرهنگی” و نیز “رسته سا زه” از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور احراز صلاحیت گردیده است و در آخرین فهرست سراسری منتشره سازمان به کلیه وزارتخانه ها ودستگاهها ی اجرایی معرفی گردیده است.

مهندسین مشاور آباد در اسفند ۱۳۸۴ موفق گردید گواهینامه استاندارد ISO 9001-2000 (در مدیریت کیفیت ارائه خدمات ) را از موسسه BUREAU VERITAS فرانسه به شماره ۱۸۸۷۵۱ دریافت نماید.

همچنین در سال ۱۳۸۸ موفق به دریافت گواهینامه استاندارد ISO 9001-2008 ( در مدیریت کیفیت ارائه خدمات ) را از موسسه BUREAU VERITAS فرانسه به شماره  IND91631 دریافت نماید.