در این بخش مدرسان دوره های برگزاری شده به همراه شرح مختصری از فعالیت ها و صلاحیت های علمی شان معرفی می گردند.