طراحی شهری

013-33729071 شنبه تا پنج شنبه 8 صبح تا 2 بعداز ظهر

 بر اساس آخرین گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، شرکت مهندسین مشاور آباد دارای صلاحیت پایه 1 در تخصص «ساختمانهای آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی» بوده و اجرای تعداد زیادی پروژه بزرگ را در این دسته برای دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دانشگاه گیلان، وزارت ورزش و جوانان و ... در کارنامه دارد.


 

گواهینامه صلاحیت خدمات پروژه

 بر اساس آخرین گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، شرکت مهندسین مشاور آباد دارای صلاحیت پایه 1 در تخصص «ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی» بوده و اجرای تعداد زیادی پروژه بزرگ را در این دسته برای کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی در کارنامه دارد.


 

گواهینامه صلاحیت خدمات پروژه

 بر اساس آخرین گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، شرکت مهندسین مشاور آباد دارای صلاحیت پایه 3 در تخصص «طراحی شهری» بوده و اجرای تعداد زیادی پروژه را در این دسته برای دستگاههای دولتی و کارفرمایان بخش خصوصی در کارنامه خود دارد.


 

گواهینامه صلاحیت خدمات پروژه

 بر اساس آخرین گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، شرکت مهندسین مشاور آباد دارای صلاحیت پایه 2 در تخصص «مقاوم سازی» بوده و اجرای تعداد زیادی پروژه را در این دسته برای نوسازی مدارس گیلان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در کارنامه دارد.


 

گواهینامه صلاحیت خدمات پروژه

 بر اساس آخرین گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، شرکت مهندسین مشاور آباد دارای صلاحیت پایه 3 در تخصص «تاسیسات آب و فاضلاب» بوده و اجرای چندین پروژه را در این دسته برای وزارت نیرو و سایر دستگاههای دولتی و کارفرمایان بخش خصوصی در کارنامه خود دارد.


 

گواهینامه صلاحیت خدمات پروژه

Login

Register