شبکه های آبیاری و زهکشی

013-33729071 شنبه تا پنج شنبه 8 صبح تا 2 بعداز ظهر

 بر اساس آخرین گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، شرکت مهندسین مشاور آباد دارای صلاحیت پایه 3 در تخصص «شبکه های آبیاری و زهکشی» بوده و اجرای چندین پروژه را در این دسته برای وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سایر دستگاههای دولتی و کارفرمایان بخش خصوصی در کارنامه خود دارد.


 

گواهینامه صلاحیت خدمات پروژه

Login

Register